Afbeelding overzicht Lelycentre

Lelycentre verandert van kantoorgebied naar woonwijk

20 november 2017

Kantoorgebouwen in het Lelycentre veranderen in woningen. De komende 3 jaar (2018, 2019 en 2020) worden 330 woningen op die manier aan het woningbestand in dit deel van Lelystad toegevoegd. Deze transformatie maakt deel uit van het gebiedsplan Lelycentre dat het college van Lelystad aan de gemeenteraad voorlegt. Naast het woningprogramma voorziet het plan ook in een ingrijpende herinrichting van het openbaar gebed. Kosten naar verwachting € 3,2 miljoen. Een bedrag dat de gemeente, samen met marktpartijen wil gaan opbrengen.

Het gebiedsplan is tot stand gekomen na een zorgvuldig en intensief traject met eigenaren. Ook met de winkeliersvereniging, ondernemers, bewoners(verenigingen) en andere betrokkenen is meerdere malen gesproken.

‘Chirurgisch ingrijpen’

Het plan is de uitwerking van het door de raad uitgesproken voorkeursscenario dat onder de veelzeggende titel ‘chirurgisch ingrijpen’ eerder is gepresenteerd. Voor het tegengaan van leegstand, het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en om ondernemers en eigenaren in het gebied weer perspectief te bieden, zijn ingrijpende maatregelen nodig. Er moet nog veel gebeuren, maar het voorliggende plan kan als gevolg van het doorlopen proces rekenen op voldoende draagvlak.

Uitvoering van het plan moet passen binnen de kaders die in de door de raad vastgestelde Woonvisie zijn vastgelegd. De woningaantallen die met de transformatie van kantoor- naar woonruimte in het Lelycentre zijn gemoeid worden opgenomen in de totale woningbouwprogrammering voor Lelystad.

Voorlopig programma 330 woningen

De kantoren die de komende drie jaren zullen worden omgevormd bestaan uit:

  • Noorderwagenplein 6: hierin worden 111 sociale huurappartementen gerealiseerd van 28m2 tot 76 m2;
  • Maerlant 16: 183 appartementen variërend van 55m2 tot 90 m2, deels koop, deels huur;
  • Plaats 1: 36 zorgappartementen voor senioren van 60 m2 tot 75 m2 in combinatie met woonzorgcentrum De Uiterton.

In totaal zijn dat 330 woningen die aan de woningvoorraad in Lelystad zullen worden toegevoegd.
Een plusvariant, de zgn. ‘stip op de horizon’ laat zien dat er nog veel meer mogelijkheden zijn om het gebied te herontwikkelen. Een transformatie van het Smedinghuis zou er daar een van kunnen zijn.

Herinrichting openbaar gebied

Bij de transformatie van kantoren naar woningen hoort ook de aanpak voor herinrichting van het gebied. Het gebiedsplan gaat uit van aanleg en opwaarderen van groengebieden, realiseren van terreinen voor zogenoemd ‘green parking’, het aanbrengen van een logische en aantrekkelijke verbinding tussen het oostelijke en het westelijke deel van het Lelycentre, verbetering entree van het winkelcentrum, aanleg van een groene wandelzone langs de Polderdreef, plaatsen van plantenbakken, e.d.

Voor uitvoering van het basisplan is een eerste financiële raming gemaakt. Deze raming komt uit op een bedrag van ca. € 3,2 miljoen. Dit bedrag zal door alle partijen opgebracht moeten worden. De gemeente Lelystad heeft alvast een bedrag van 500.000 euro gereserveerd uit de reserve groot onderhoud, maar verwacht dat meer geld nodig zal zijn. Het college zal – zodra er overeenstemming over de aanpak met eigenaren is –met nadere voorstellen over de uitwerking inclusief een dekking van de kosten naar de raad komen. Het woord is nu in eerste instantie aan de gemeenteraad om een oordeel te vellen over het basisplan. Daarna volgt nadere uitwerking.

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht